CERTIFICATES

ความสำเร็จด้านคุณภาพ

นโยบายด้าน “คุณภาพ”

“เราเอเซียทราโฟ มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ

โดยเริ่มที่การออกแบบ และการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี

กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสูง ทดสอบตามาตรฐานสากล

มุ่งเน้นลูกค้า สร้างสรรค์นวัตกรรม
ล้ำเลิศประสิทธิภาพ ราคายุติธรรม”

ISO9001 : 2015

  • ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001 : 2015

ขอบข่ายการรับรอง “การออกแบบและผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมันและหม้อแปลงเครื่องมือวัด”

  • วันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 จนถึงปัจจุบัน
CERTIFICATE ISO9001 : 2015

ISO14001 : 2015

  • ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015

ขอบข่ายการรับรอง “การออกแบบและผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมันและหม้อแปลงเครื่องมือวัด”

  • วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ได้รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จนถึงปัจจุบัน
CERTIFICATE ISO14001 : 2015

ISO/IEC 17025 : 2005

  • ได้รับการรับรองความสามารถุห้องปฏิบัติการทดสอบข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ)
  • วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ได้รับรองมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 ( ISO/IEC17025:2017) จนถึงปัจจุบัน
CERTIFICATE ISO17025 : 2017

Thai Green Label Scheme

Investor Profile

มอก. TIS.384-2543

Investor Profile