บริษัท เอเซีย ทราโฟ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยผู้บริหารคนสำคัญคือ ” คุณธีระ ศรีสุข ” กรรมการผู้บริหาร ASIA TRAFO อาจกล่าวได้ว่า เป็นบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย โดยทีมวิศวกรไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถทางวิชาการ และประสบการณ์การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการอบรมและดูงานจากต่างประเทศ

นโยบายคุณภาพ ISO 9001:2015

“เราเอเซียทราโฟ มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ โดยเริ่มที่การออกแบบ และการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ทดสอบตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นลูกค้า สร้างสรรค์นวัตกรรม ล้ำเลิศประสิทธิภาพ ราคายุติธรรม”

นโยบายสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

  1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  2. ควบคุม ปรับปรุง กระบวนการผลิต และกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการปกป้อง และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3. สนับสนุนทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
  4. ทบทวน และพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

นโยบายคุณภาพ

ISO/IEC17025:2017

  • มุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพที่ดีและมี คุณภาพในการทดสอบ เพื่อการให้บริการแก่ลูกค้าที่รวดเร็ว และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
  • ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการของห้องปฏิบัติการที่ให้ผลการทดสอบ ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการหรือตามที่ลูกค้ากำหนดและตามหน่วยงานทางกฎหมายกำหนด
  • มุ่งมั่นป้องกันและรักษาความลับของลูกค้าลีกเลี่ยง ความไม่เป็นกลางที่จะมีผลต่อกิจกรรมการทดสอบ
  • บุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทดสอบของห้องปฏิบัติการของ บริษัท เอเซียทราโฟ จำกัด  ต้องทำความคุ้นเคยกับเอกสารคุณภาพ และนำนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงานไปใช้ในงานของตนได้
  • มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม มอก.17025:2561 พร้อมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบ การบริหารงานของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทในเครือ